Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

Artykuły

Wyspy na Zalewie

Celem projektu jest odbudowa na obszarze Zalewu Wiślanego (województwo pomorskie i warmińskomazurskie) populacji lęgowej mewy śmieszki i rybitwy rzecznej oraz szeregu gatunków towarzyszących i korzystających z tzw. ?parasola ochronnego? tworzonego przez kolonie lęgową tych gatunków. Dotyczy to głównie: perkoza zausznika, perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjego, zespołu kaczek: krzyżówka, czernica, krakwa, głowienka, hełmiatka, podgorzałka. Wszystkie wymienione gatunki towarzyszące dramatycznie zmniejszyły swoją liczebność, a część od kilku lat już nie gniazduje (hełmiatka, podgorzałka).

Projekt zakłada budowę dwóch wysp pływających w miejscach poprzednio istniejących kolonii ww. ptaków tj. w północnej części zbiornika pomiędzy miejscowościami Skowronki i Przebrno, oraz w południowej części w okolicach Nowakowo na Zatoce Elbląskiej. 
Efektem projektu będzie przywrócenie gniazdowania i powstanie stałych trwałych kolonii na Zalewie Wiślanym jak również zwiększenie liczebności gniazdujących gatunków stowarzyszonych.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 493 tys. zł przy koszcie całkowitym przedsięwzięcia wynoszącym ponad 580 tys. zł. Pozostałego wsparcia udzieliły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 58 tyś. zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 tyś zł. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy na stronę projektu:

copy-logo mw

Obserwuj nas na