Wersje językowe

lasyelblagwfossos kuling clanga

czynna ochrona 5 gatunków ptaków

     Czynna ochrona 5 gatunków ptaków 

        W okresie poprzedzającym sezon lęgowy 2014 Stowarzyszanie Drapolicz w ramach realizacji zadania pod nazwą "Czynna ochrona 5 gatunków ptaków na obszarach Natura 2000 i w 7 gminach LGR"  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach programu "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" zrealizowało projekt mający czynnie wesprzeć kilka z gniazdujących w obszarze gatunków ptaków. Całość zadania przeprowadzona została w obszarze północnych Żuław i Mierzei Wiślanej. Projekt swym zasięgiem obejmowała trzy  naturowe obszary ptasie - Doline Dolnej Wisły, Ujście Wisły oraz Mierzeję Wiślaną.

      Głównym założeniem projektu było wsparcie pięciu gatunków ptaków - pustułki, puszczyka, włochatki, gągoła i nurogęsia w sztuczne miejsca gniazdowe. W ramach realizacji projektu w siedliskach wymienionych wyżej gatunków zawieszono 135  drewnianych bud lęgowych, których konstrukcja została dostosowana do wymagań wszystkich pięciu gatunków. Miejsca te mają stanowić alternatywę dla powyższej grupy gatunków w sytuacji deficytu naturalnych miejsc gniazdowych. Wszystkie wymienione gatunki gniazdują naturalnie w dziuplach (pustułka chętnie zajmuje skrzynie lęgowe wywieszane w ramach realizacji projektu) stad w sytuacji ich niedoboru często spada liczebność danego gatunku. Projekt z założenia ma powstrzymac ten trend i spowodować zwiększenie liczebności gatunków objętych programem. W sezonie lęgowym 2016 (2 lata po montażu bud) zostanie przeprowadzony monitoring skuteczności zasiedlenia - o czym poinformujemy na stronie www.

        Kopia lokalizacja

 Budki dla pustułki wieszano w krajobrazie polnym, bądz na skraju miejscowości w siedliskach dogodnych dla gniazdowania ptaków, budki puszczykowe montowano wśród zabudowy wiejskiej, w starych parkach i zadrzewieniach. Budki dla włochatek skoncentrowano w lasach Mierzei Wiślanej , zaś dla gągoła i nurogęsi budy umieszczano na skraju cieków wodnych (rzek, starorzeczy i Zalewu Wiślanego)

 Kopia bud7

Kopia bud6

 Kopia bud8

Kopia bud5

Kopia operacja

Wyspy na Zalewie

Celem projektu jest odbudowa na obszarze Zalewu Wiślanego (województwo pomorskie i warmińskomazurskie) populacji lęgowej mewy śmieszki i rybitwy rzecznej oraz szeregu gatunków towarzyszących i korzystających z tzw. ?parasola ochronnego? tworzonego przez kolonie lęgową tych gatunków. Dotyczy to głównie: perkoza zausznika, perkoza dwuczubego, perkoza rdzawoszyjego, zespołu kaczek: krzyżówka, czernica, krakwa, głowienka, hełmiatka, podgorzałka. Wszystkie wymienione gatunki towarzyszące dramatycznie zmniejszyły swoją liczebność, a część od kilku lat już nie gniazduje (hełmiatka, podgorzałka).

Projekt zakłada budowę dwóch wysp pływających w miejscach poprzednio istniejących kolonii ww. ptaków tj. w północnej części zbiornika pomiędzy miejscowościami Skowronki i Przebrno, oraz w południowej części w okolicach Nowakowo na Zatoce Elbląskiej. 
Efektem projektu będzie przywrócenie gniazdowania i powstanie stałych trwałych kolonii na Zalewie Wiślanym jak również zwiększenie liczebności gniazdujących gatunków stowarzyszonych.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości ponad 493 tys. zł przy koszcie całkowitym przedsięwzięcia wynoszącym ponad 580 tys. zł. Pozostałego wsparcia udzieliły: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 58 tyś. zł oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 tyś zł. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu V - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (działanie 5.1 - Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej) Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zapraszamy na stronę projektu:

copy-logo mw

STWÓRZ Z NAMI WIEŻĘ

Dowiedz się więcej

Polecamy

polec lanius

Obserwuj nas na